วิสัยทัศน์

สถาบันที่เป็นเลิศด้านพยาธิวิทยา

ของกองทัพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

1. ให้บริการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก และบริการโลหิตแก่หน่วยงานใน

สายแพทย์กองทัพบก ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

2. ผลิตพยาธิแพทย์สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการ มีคุรธรรม และจริยธรรมเพื่อให้

บริการรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

3. ให้การฝึกศึกษาอบรมด้านพยาธิวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผลิตงานวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

4.เป็นหน่วยกำหนดกรอบและควบคุมมาตรฐานงานพยาธิวิทยา ของกรมแพทย์ทหารบก

ค่านิยม

คุณภาพ มาตรฐาน บริการด้วยใจ

กว้างไกลวิชาการ ทีมงานเป็นเลิศ

เชิดชูคุณธรรม